Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund

Næsten lige mange kristne og muslimer blandt indvandrere og flygtninge i Danmark

 

Godt 740.000 mennesker i Danmark er kommet hertil som indvandrere eller flygtninge – eller er efterkommere af indvandrere og flygtninge. De kommer fra forskellige kulturelle og religiøse baggrunde. I de seneste år har andelen af kristne ligget på omkring 41 % og andelen af muslimer på omkring 38-39 %. Det viser en beregning, der er foretaget af netavisen Sameksistens.dk.

 
Af Bent Dahl Jensen
Oprettet 27-02-2012 – og senest opdateret 16-03-2017

 

I mange år har andelen af kristne og muslimer blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark svinget omkring 40 % for hver gruppe. Det vil sige, at otte ud af 10 indvandrere og flygtninge har rod i en af verdens to største religioner. Samtidig er andelen af buddhister og hinduer i de seneste 20 år vokset fra godt 4 % til 6 %.

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den religiøse fordeling i de lande, indvandrerne og flygtningene oprindeligt kommer fra. Der er tale om en beregning, og derfor skal tallene tages med forbehold for de udsving, der er knyttet til beregningsmetoden (se boks nedenfor). Der er tale om omtrentlige tal, ikke en eksakt statistik. Alligevel giver udregningen et billede af, hvilken religiøs baggrund indvandrere, flygtninge og efterkommere kommer fra. Beregningerne viser også, hvilke tendenser der kendetegner udviklingen i befolkningssammensætningen i Danmark.

 

741.572 indvandrere, flygtninge og efterkommere
Ved indgangen til 2017 boede der 741.572 indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark – ud af en samlet befolkning på 5.748.769 personer. Det betyder, at indvandrere, flygtninge og efterkommere udgør 12,9 % af den danske befolkning.

Beregningen viser, at 41,1 % af gruppen er kristne, 38,5 % er muslimer. 6 % er buddhister eller hinduer, og 0,2 % er jøder. Resten tilhører andre religioner, er ikke religiøse eller tilhører kategorien ”uoplyst”.

Som det fremgår af kurve-diagrammet har de to gruppers andele svinget lidt i de seneste 20 år. I slutningen af 1990’erne og begyndelsen af 00’erne faldt den kristne andel, og den muslimske voksede. I 2005 vendte udviklingen, og de to kurver krydsede igen hinanden i 2009.

 

Stor stigning i opholdstilladelser til arbejde, studie mv.
Den væsentligste årsag til udviklingen frem til slutningen af 00’erne er, at indvandringen fra lande, hvor hovedparten af befolkningen er kristne, steg meget markant. Antallet af opholdstilladelser til EU-borgere, til arbejde og studieophold mv. tredobledes fra 1997 til 2011.

EU’s udvidelse med en række østeuropæiske lande i 2004 og 2007 kan direkte aflæses i indvandringskurven. Udvidelsen har ført til en stor stigning i indvandringen fra især Polen, Rumænien, Litauen og Bulgarien. Ved indgangen til 2017 boede der 44.926 polakker her i landet. Det er mere end tre gange så mange som i 2000, hvor der boede 12.290 polakker i Danmark. I samme periode er Polen rykket fra en 12.-plads og op på andenpladsen på listen over flest udlændinge i Danmark. Kun Tyrkiet ligger højere.

Tilsvarende er antallet af rumænere i Danmark steget med flere hundrede procent – fra 1.934 i 2000 til 26.722 i 2017. Stigningen er især sket efter 2007, hvor Rumænien blev medlem af EU. Dengang boede der 2.933 rumænere i Danmark. Udviklingen har været næsten den samme for litauere. Da Litauen blev EU-medlem i 2004 boede der 1.786 litauere i Danmark. Det er siden vokset til 12.714.

I de tre lande udgør kristne mellem 82 og 93 procent af befolkningen, så den stigende indvandring fra disse lande har bidraget markant til udviklingen i den religiøse fordeling blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark.

 

Færre fik asyl og familiesammenføring i 00'erne
Mens der siden årtusindskiftet er sket en stor stigning i antallet arbejds- og studieopholdstilladelser mv., er antallet af familiesammenføringer faldet, og færre asylansøgere har fået asyl (se tabel). Disse fald hænger til en vis grad sammen med de stramninger, der siden 2002 og frem til 2011 blev foretaget på udlændingeområdet af skiftende VK-regeringer med støtte fra Dansk Folkeparti.

I de seneste år er antallet af familiesammenføringer og opholdstilladelser til asylansøgere igen steget. Det skyldes blandt andet, at mange flygtninge fra den blodige konflikt i Syrien og flygtninge fra Eritrea, Afghanistan og andre konfliktområder har søgt tilflugt i Danmark. 

Det er også forklaringen på, at der på det seneste er sket en lille stigning i andelen af muslimer blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark.

 

Det multireligiøse Danmark
Indvandrere, flygtninge og efterkommere udgør knap 13 % af Danmarks befolkning – og de gør Danmark til et mere multireligiøst samfund end tidligere. Hovedparten af muslimer, buddhister og hinduer i Danmark er kommet hertil som indvandrere eller flygtninge.

Beregningen af den religiøse fordeling blandt indvandrere og flygtninge viser, at der i 2016 blandt udlændinge i Danmark er ca. 285.000 muslimer – mod ca. 130.000 i 1997. Hertil kommer, at nogle tusinde etnisk danske er konverteret til islam. Det drejer sig formentlig om mindst 5.000 personer, hvilket betyder, at der er omkring 290.000 muslimer i Danmark. Det svarer til omkring 5 % af befolkningen.

Tilsvarende er der tilsammen omkring godt 44.000 buddhister og hinduer – mod ca. 15.000 i 1997.

Lektor, ph.d. Jørn Borup, Aarhus Universitet, vurderer i Religion i Danmark 2015, at der er mellem 24.200 og 26.760 buddhister blandt indvandrere i Danmark. Hertil kommer mellem 3.000 og 5.000 danskere, som er konverteret til buddhismen. I alt er der således mellem 27.000 og 32.000 buddhister i Danmark.

På baggrund af denne udregning må det antages, at omkring 17.000-20.000 indvandrere og flygtninge i Danmark har en hinduistisk baggrund.

Det betyder, at omkring en procent af befolkningen er buddhister eller hinduer.

Andelen af indvandrere og flygtninge, som ikke er religiøse, eller hvor der ikke er oplyst noget om deres religiøse tilhørsforhold, er i perioden øget fra knap 8 % til over 10 %.

 

Læs mere

Tal og statistik på udlændingeområdet

Danmark bliver mere og mere mangfoldigt – Sameksistens.dk, 22-02-2016

Religion i Danmark 2015: At tælle danske buddhister – Aarhus Universitet, Center for Samtidsreligion

Om beregningsmetoden
Den religiøse fordeling blandt indvandrere, flygtninge og efterkommere er udregnet på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik og CIA’s The World Factbook. I enkelte tilfælde er oplysningerne i World Factbook suppleret med andre kilder (se nedenfor).
Danmarks Statistik opgør årligt antallet af ”indvandrere og efterkommere”. I beregningen er anvendt tallene pr. 1. januar for de pågældende år. Statistikken indeholder oplysninger om antallet af indvandrere og efterkommere fra hvert eneste land.
The World Factbook, der er tilgængelig på nettet, indeholder oplysninger om de enkelte landes økonomi, sundhed, uddannelse, befolkningssammensætning mv. – herunder befolkningens religiøse tilhørsforhold.
I nogle tilfælde er en religions andel i World Factbook angivet med et enkelt tal – fx Nigeria, hvor der angives at være 50 % muslimer, 40 % kristne og 10 % oprindelig tro. I andre tilfælde angives andelen mindre præcist, fx 15-20 % – i de tilfælde anvendes gennemsnittet, altså her 17,5 %.

Skelner mellem indvandrere og flygtninge
Beregningsmetoden tager således udgangspunkt i, at den religiøse fordeling blandt indvandrere og flygtninge fra et land svarer til den religiøse fordeling i hjemlandet. Det antages at holde stik, når det gælder indvandrere, der er rejst til Danmark af økonomiske, familiemæssige eller andre sociale grunde. Det er indvandrere, som frivilligt har forladt deres hjemland.
Statistikken omfatter også mennesker, der er flygtet fra deres hjemland, fx på grund af krig, konflikter, religiøs eller politisk undertrykkelse. Derfor kaldes tabellen også ”Indvandrere og flygtninge”, selv om Danmarks Statistik udelader ordet ”flygtninge”. Selv om ordet ”efterkommere” ikke optræder i overskriften, ligger det underforstået, at de også er omfattet af beregningen. Men det er væsentligt at skelne mellem indvandrere og flygtninge – og der er efterkommere af begge grupper.
Flygtninge er mennesker, som ufrivilligt har forladt deres hjemland – og her kan fordelingen være anderledes, da de måske er flygtet, fordi de tilhører en minoritet, der er blevet forfulgt af en majoritet. Det må fx antages, at der blandt irakere i Danmark er en højere andel af kristne, end der er i Irak, da der blandt de irakiske flygtninge, som er kommet til Danmark, er en del kristne irakere, som er flygtet på grund af forfølgelse fra militante islamiske ekstremister.
Ligeledes må det antages, at andelen af kristne iranere er højere i Danmark end i Iran. Dels er nogle af flygtningene fra Iran kristne; dels er nogle af de muslimske flygtninge blevet kristne under opholdet i Danmark.

Kommentar til skævheder
Da flygtninge udgør en mindre del end indvandrere af den samlede statistik, må det antages, at de ovennævnte forhold ikke giver anledning til store forskydninger, når det drejer sig om de to store religiøse grupper (kristne og muslimer).
Derimod kan der være grund til forsigtighed, når man ser på buddhister og hinduer, hvor der talmæssigt er tale om små grupper på til sammen knap 45.000 mennesker. Her kan en forskydning på nogle få hundrede mennesker give store skævheder i det samlede billede. En sådan skævhed er der i forhold til Sri Lanka. Mange af de flygtninge fra Sri Lanka, der er kommet til Danmark, tilhørte det tamilske mindretal på øen – og de fleste tamiler er hinduer eller kristne – i modsætning til flertallet på Sri Lanka, som er buddhister. Derfor giver beregningsmetoden i dette tilfælde en overrepræsentation af buddhister og en tilsvarende underrepræsentation af kristne og hinduer. Det er en af grundene til, at buddhister og hinduer er samlet i en fælles gruppe i skemaet, da skævheden herved udlignes i det samlede billede. De to grupper er også samlet, da de talmæssigt er væsentligt mindre end kristne og muslimer.
I og med at beregningerne af indvandrere og flygtninges religiøse baggrund skal læses med den slags forbehold, er det vigtigt, at man fokuserer på tendensen og udviklingen i tallene frem for på de specifikke tal. For usikkerheden omkring de konkrete tal mindskes, når man ser på udviklingen over en længere årrække.

Udregninger siden 2010
De årlige beregninger af indvandrere og flygtninges religiøse baggrund begyndte i 2010. Det betyder, at 2010-oplysningerne fra World Factbook også ligger til grund for beregningerne for årene før 2010.
I enkelte tilfælde er oplysningerne i World Factbook suppleret med andre kilder. Det er fx tilfældet, hvis den religiøse fordeling i befolkningen ikke angives med en talmæssig andel, men blot med betegnelser som ”majoritet” og ”minoritet”. I de tilfælde er der søgt supplerende oplysninger i United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), Pew Research Center og Wikipedia.

Læs mere
• Link til The World Factbook 

 

Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

28 apr 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

05 maj 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Odense: Samling af antiracister og flygtningevenner

05 maj 12:00 - 17:00

Odense for Mangfoldighed, Racismefri By og Aarhus for Mangfoldighed inviterer til samling for...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i april 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 8.000 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller