Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

V-regeringen planlægger stribevis af stramninger på udlændingeområdet

Folketinget skal i den kommende samling behandle 22 lovforslag på flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet.

04/10-16 18:18

Kategori: Udlændingepolitik, Flygtningenævnet, Statsborgerskab, Integration, Ytringsfrihed, Familiesammenføring, Religionsfrihed

Venstre-regeringen vil i den kommende folketingssamling fremsætte 22 lovforslag på flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet. Det fremgår af det lovprogram, der blev fremlagt sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale i Folketinget. En beskæring af Flygtningenævnets medlemmer fra fem til tre, indrejseforbud for navngivne udenlandske religiøse forkyndere, indførelse af dekorumkrav for religiøse forkyndere og en kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring. Det er overskrifterne for nogle af de lovforslag, der for de flestes vedkommende vil medføre nye stramninger på udlændingeområdet – og for enkelte indskrænkninger af religions- og ytringsfriheden.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 04-10-2016

 

Både justitsminister Søren Pind, kirke- og kulturminister Bertel Haarder, social- og indenrigsminister Karen Ellemann, udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og undervisningsminister Ellen Trane Nørby fremlægger i den kommende tid lovforslag, som vil ændre lovgivningen på flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet.

Nedenfor gengives lovforslagene, som de præsenteres i regeringens lovprogram.

 

Lovforslag af justitsministeren

Ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring)
Formålet med lovforslaget er at kriminalisere ytringer, der undergraver danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.

 

Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Tiltag over for udenlandske afsonere)
Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag som led i en styrket indsats over for udenlandske afsonere i danske fængsler og arresthuse. Den nærmere udformning er på nuværende tidspunkt fortsat under overvejelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

 

Lovgivning om nye tiltag og initiativer mod radikalisering og ekstremisme
Formålet med lovforslaget er at gennemføre nye tiltag og initiativer på radikaliseringsområdet, herunder bl.a. i forhold til radikalisering på internettet.

 

Lovforslag af kirke- og kulturministeren

Ændring af ægteskabsloven (Dekorumkrav og obligatorisk kursus i familieret, frihed og folkestyre)
Lovforslaget har til formål at præcisere reglerne om muligheden for i dekorum-situationer at tage vielsesbemyndigelsen fra præster i anerkendte/godkendte trossamfund samt at indføre et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for disse præster. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.

 

Ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)
Lovforslaget har til formål at stramme tilskudskravene til folkeoplysende foreninger, sådan at foreninger, hvis formål og adfærd modarbejder og underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, ikke kan få tilskud eller lokaler samt en indskærpelse af kommunernes pligt til at føre tilsyn med, at foreninger, der modtager tilskud m.m., overholder lovens krav. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.

 

Lovforslag af undervisningsministeren

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)
Lovforslaget har til formål at sikre, at elever på de frie grundskoler identificerer sig med det danske samfunds demokratiske værdier, ligesom forslaget indeholder en række initiativer om styrkelse af det lokale tilsyn med frie grundskoler. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler mellem regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra marts 2016, som senere er tiltrådt af Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Endvidere er lovforslaget en opfølgning på delaftalen fra maj 2016 om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og senere tiltrådt af Radikale Venstre.

 

Lovforslag af social- og indenrigsministeren

Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, udlændingeloven og værgemålsloven (Afskaffelse af muligheden for dispensation fra alderskrav ved indgåelse af ægteskab, anerkendelse af ægteskaber, der er indgået i udlandet, og forhøjelse af gebyret for prøvelse af ægteskabsbetingelserne)
Formålet med lovforslaget er at sikre, at dansk ret ikke understøtter, at mindreårige indgår ægteskab. Lovforslaget indebærer, at muligheden for at dispensere fra alderskravet ved indgåelse af ægteskab afskaffes, og at ægteskaber, der er indgået i udlandet af mindreårige, ikke anerkendes i Danmark. Endelig indeholder lovforslaget en forhøjelse af det gebyr, som parter bosat i udlandet skal betale for at få prøvet, om de opfylder betingelserne for at kunne indgå ægteskab i Danmark.

 

Ændring af lov om kommunale og regionale valg (Afskaffelse af valgret for personer på tålt ophold)
Formålet med lovforslaget er at afskaffe valgretten til kommunal- og regionalvalg for personer på tålt ophold.

 

Lovforslag af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Ændring af lov om dansk indfødsret (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.)
Forslaget har til formål at lovfæste betingelserne for, i hvilke tilfælde et barn erhverver dansk indfødsret som biperson til en af sine forældre.

 

Ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.)
Lovforslaget har bl.a. til formål at ændre Flygtningenævnets sammensætning, således at sammensætningen af nævnet fremover vil svare til, hvad der var gældende i perioden 1. juli 2002- 31. december 2012. Flygtningenævnet vil herefter bestå af en dommer, en advokat og et medlem, der gør tjeneste i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets departement, dog ikke Flygtningenævnets sekretariat.

Lov om indfødsrets meddelelse
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret.

 

Ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven (Opholdstilladelse med henblik på ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source i Sverige, europæiske forskningsinfrastrukturkonsortiers anvendelse af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere, m.v.)
Lovforslaget følger op på en politisk aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra august 2016 og har til formål at indføre hjemmel til at meddele opholdstilladelse til visse udlændinge, der har fået tilbud om ansættelse på forskningscenteret European Spallation Source (ESS) i Sverige, men som ikke har arbejdsmæssig tilknytning til Danmark. Herudover indgår det i lovforslaget, at ansatte ved et europæisk infrastrukturkonsortiums (ERIC) faste driftssted i Danmark skal kunne anvende skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere.

 

Ændring af udlændingeloven (Indsats mod hadprædikanter og andre udlændinge, der advokerer for ekstremistiske eller radikaliserede holdninger)
Formålet med lovforslaget er at indføre en national sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere o. lign., som kan udelukkes fra at indrejse her i landet under henvisning til, at de pågældende har udvist en adfærd, som giver grund til at tro, at de ville udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark. Lovforslaget skal følge op på en del af aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.

 

Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af afvejningsreglen i forbindelse med sager om udvisning m.v.)
Med lovforslaget foreslås det, at ordene ”med sikkerhed” genindføres i udlændingelovens § 26, stk. 2, således at der fremover altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Endvidere præciseres det, at udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne, kun kan udvises i overensstemmelse med disse regler.

 

Ændring af udlændingeloven (Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning)
Med lovforslaget foreslås det, at opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. fremover skal betinges af, at ansøgeren underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke vil overholde dansk lovgivning. Endvidere foreslås det, at der indføres et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl., der søger om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 f. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016, som der for denne del efterfølgende er indgået en stemmeaftale med Socialistisk Folkeparti om.

 

Ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling)
Formålet med lovforslaget er at sikre en bedre overholdelse af opholds- og meldepligt for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste. Lovforslaget udmønter aftalen om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2016.

 

Ændring af udlændingeloven (Ændring af tilknytningskravet i forbindelse med ægtefællesammenføring)
Lovforslaget har til formål at følge op på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i klagesagen Biao mod Danmark.

 

Ændring af udlændingeloven (Overførsel af opgaver fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen samt afskæring af klageadgang for visse sager)
Lovforslaget har til formål at udlægge behandlingen af en række konkrete klagesager på udlændingeområdet til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og Statsforvaltningen samt at afskære klageadgangen for visse sager.

 

Ændring af udlændingeloven m.fl. (Opfølgning på arbejdsgrupper nedsat som følge af aftale om en reform af international rekruttering, ændring af reglerne om inddragelse af studieopholdstilladelse ved ulovligt arbejde m.v.)
Lovforslaget har til bl.a. til formål at følge op på en nedsat arbejdsgruppes anbefalinger vedrørende kriterier for, hvilke private uddannelser tredjelandsstatsborgere skal kunne få opholdstilladelse til. Arbejdsgruppen er nedsat som opfølgning på aftalen om en reform af international rekruttering mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014.

 

Ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Eurodac II-forordningen)
Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den reviderede Eurodac-forordning, som vedrører sammenligning og videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale elektroniske database (Eurodac-systemet) med henblik på retshåndhævelse.

 

Ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.)
Lovforslaget har bl.a. til formål at styrke det erhvervsrettede fokus i danskundervisningen for voksne udlændinge m.fl. med henblik på at understøtte en bedre integration på de danske arbejdspladser. Lovforslaget er en opfølgning på topart- og trepartsaftalerne mellem hhv. regeringen og KL og regeringen og arbejdsmarkedets parter fra marts 2016.

 

Lov om indfødsrets meddelelse
Lovforslaget vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret.

 

Læs mere

Lovprogram for 2016-2017 – Statsministeriet, 04-10-2016

 

 


Køb medieanalyse

Hvem tegner billedet af muslimer og islam i danske medier?

Analyse af syv dagblades omtale af islam og muslimer i danske nyhedsartikler i 2017.

Rapporten forhandles af forlaget Vindelsti. Pris 99 kr. (+ forsendelse). Bestil her.

 

Nyhedsbrev

Kalender

Valby: Møde for flygtningevenner

22 sep 11:00 - 18:00

Antiracister og flygtningevenner mødes i Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle...Læs mere

København: Fejring af FN's internationale fredsdag

23 sep 14:00 - 17:00

Universal Peace Federation (UPF) indbyder til fejring af FN's internationale fredsdag i...Læs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

23 sep 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller send
via MobilePay til 22 54 74 12

Bidrag i september 2018: 5.750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 36.750 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Foredrag

Netavisen tilbyder foredrag om:

  • Mediebilledet af islam og muslimer i Danmark
  • Chikane af kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper
  • Religionsfrihed og ytringsfrihed

Læs mere

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller