Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Regeringen bebuder en række lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet

Folketinget skal i den kommende folketingssamling blandt andet behandle flere forslag om indfødsret og statsborgerskab.

01/10-13 14:47

Kategori: Udlændingepolitik, Sameksistens

En stramning af reglerne om humanitært ophold, mulighed for dobbelt statsborgerskab og nye kriterier for udvælgelsen af kvoteflygtninge. Det er nogle af de ændringer, regeringen vil fremlægge lovforslag om i den nye folketingssamling. Endvidere skal den nuværende indfødsretsprøve erstattes af en statsborgerskabsprøve, visumreglerne skal revideres, ligesom der fremsættes et lovforslag, der følger op på sommerens ændring af Dublin-forordningen.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 01-10-2013 


Sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidts tale den 1. oktober ved åbningen af den nye folketingssamling fremlagde regeringen et 40-siders katalog over de lovforslag, der ventes fremsat i løbet af efteråret og foråret.

Nedenfor gengives de dele af lovprogrammet, der berører udlændinge- og integrationsområdet. Listen er opdelt efter den minister, der har ansvar for området.

 

Lovforslag på justitsministerens område

Ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven
Lovforslaget vil indeholde forslag til forskellige ændringer af udlændingeloven, herunder om udvidet adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR, BBR og indkomstregistret og om obligatorisk anvendelse af ansøgningsskemaer og digital selvbetjeningsløsning i forbindelse med forskellige ansøgninger på udlændingeområdet. Lovforslaget vil også indeholde forslag om, at en ansøgning om humanitær opholdstilladelse ikke skal tillægges opsættende virkning, alene fordi ansøgningen indgives inden et bestemt tidspunkt. Endvidere foreslås det bl.a. at overføre visse klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet og at ændre Udlændingestyrelsens pligt til at iværksætte eftersøgning af uledsagede mindreårige udlændinges familie, således at styrelsen i stedet skal bistå med at iværksætte en eftersøgning.

Nye lovforslag på udlændingeområdet er sendt i høringSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Gennemførelse af den reviderede Dublin-forordning af 26. juni 2013
Lovforslaget har til formål at gennemføre de ændringer af Dublin-reglerne, som følger af Dublin III-forordningen af 26. juni 2013. Ændringerne indebærer bl.a., at en asylansøger fremover skal kunne indbringe sager om overførsel efter Dublin-forordningen for en domstol eller et domstolslignende organ, og at sådanne klager skal kunne tillægges opsættende virkning.

Nye lovforslag på udlændingeområdet er sendt i høringSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Revision af visumreglerne mv.
Regeringen nedsatte i marts 2012 en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for erhvervslivet, som skulle overveje mulighederne for at ændre de danske visumregler med henblik på at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv. Lovforslaget følger op på dette arbejde og vil bl.a. indeholde forslag om ændring af kompetencefordelingen mellem myndighederne på visumområdet, definitionen af tre måneders visumophold og karens i visumsager.

Det bliver lettere for erhvervsfolk og turister at få visum til DanmarkSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Lov om statsborgerskabsprøve
Lovforslaget vil indeholde bemyndigelse til, at justitsministeren efter forhandling med undervisningsministeren kan etablere en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Samtidig ophæves lov om indfødsretsprøve. Forslaget følger op på den politiske aftale om indfødsret, som blev indgået i maj 2013 mellem regeringspartierne og EL. Forslaget følger også op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lovforslag om ny statsborgerskabsprøve sendt i høringSameksistens.dk, 13-07-2013

 

Gennemførelse af udsendelsesdirektivet
Lovforslaget har til formål at justere udlændingeloven på baggrund af bemærkninger fra EU-Kommissionen om implementeringen af udsendelsesdirektivet.

 

Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark mv.
Lovforslaget indebærer, at der skabes en lettere adgang til statsborgerskab for unge, som er født og opvokset i Danmark. Lovforslaget indebærer også, at et barn født i udlandet – uafhængigt af om det er født inden for eller uden for ægteskab – erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Forslaget følger bl.a. op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Dobbelt statsborgerskab mv.
Regeringen nedsatte i december 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe under Justitsministeriet vedrørende nye regler om dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget følger op på dette arbejde og forventes at indeholde forslag om en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget forventes endvidere at indeholde forslag om indførelse af en overgangsordning for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Inkorporering af visse internationale konventioner om menneskerettigheder
Regeringen nedsatte i december 2012 et sagkyndigt udvalg om inkorporering mv. på menneskeretsområdet. Udvalget forventes at afgive betænkning i sidste halvdel af 2013. Der kan afhængigt af udvalgets anbefalinger blive tale om at fremsætte lovforslag på området.

 

Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge
Forslaget vedrører kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge især således, at integrationsparathed ikke indgår i forbindelse med udvælgelse af kvoteflygtninge. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Kriterierne for udvælgelsen af kvoteflygtninge bliver ændret i næste folketingssamlingSameksistens.dk, 12-09-2013

 

Lovforslag om indfødsrets meddelelse
Der fremsættes lovforslag i henholdsvis oktober 2013 og april 2014 om, at et antal udlændinge får dansk indfødsret.

 

Lovforslag på social-, børne- og integrationsministerens område

Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter
Formålet med forslaget er at yde hjælp til personer over 18 år, der har været udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter, i form af en koordineret indsats, der både kan hjælpe den pågældende til umiddelbar sikkerhed og sikre en fremadrettet rehabiliteringsindsats. Lovforslaget følger op på et element i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra juli 2012. Forslaget følger også op på aftalerne om satspuljen for 2012.

 

Ændring af repatrieringsloven
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige ordning med forhøjet hjælp til repatriering og supplerende reintegrationsbistand, der blev gennemført i 2010, bliver permanentgjort. Lovforslaget indeholder herudover visse andre justeringer. Forslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse.

Regeringen vil ændre i repatrieringsordningen for flygtninge og indvandrere, som ønsker at vende tilbage til deres hjemlandSameksistens.dk, 27-08-2013

 

Styrkelse af Rådet for Etniske Minoriteter
Formålet med lovforslaget er at styrke Rådet for Etniske Minoriteter ved justeringer af udpegningsprocedurer mv.

 

Lovforslag på beskæftigelsesministerens område

International rekruttering mv.
Lovforslaget vedrører en række initiativer med henblik på at forbedre vilkårene for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som grundlag for udarbejdelsen af lovforslaget. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Lovforslag på boligområdet (Ministeren for by, bolig og landdistrikter)

Ny identifikation af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere
Lovforslaget indebærer, at de gældende kriterier for ghettoområder suppleres med to nye kriterier vedrørende henholdsvis uddannelse og indkomst. Forslaget vedrører endvidere øgede muligheder for at udveksle og videregive oplysninger om lejere. Forslaget følger op på den politiske aftale om nye kriterier for særligt udsatte boligområder mellem regeringen, LA og KF fra juni 2013.

 

Lovforslag på uddannelsesområdet (Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser)

Støtte til uddannelse i udlandet
Lovforslaget ændrer reglerne om statens uddannelsesstøtte (SU) og specialpædagogisk støtte (SPS) til uddannelser i udlandet. Kravet om 2 års ophold i Danmark inden for de sidste 10 år suppleres, så også studerende med anden faktisk og reel tilknytning til Danmark kan få SU og SPS.

 

Lovforslag på skatteministerens område

Ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Regeringen har på baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen og efter en grundig vurdering af sagen meddelt Kommissionen, at det ikke er muligt at opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark (optjeningsprincippet) over for EU/EØS-borgere. På denne baggrund foreslås det at ændre børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven for så vidt angår optjeningsprincippet.

 

Læs mere

Regeringens lovprogram for 2013-2014 – Statsministeriet.dk, 01-10-2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts ens åbningstale – Statsministeriet.dk, 01-10-2013

 


Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

20 jan 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Aarhus: Nationalt stormøde for flygtningevenner

20 jan 12:30 - 17:00

Aarhus for Mangfoldighed arrangerer stormøde for flygtningevenner i Mindegade 10, 8000 Aarhus...Læs mere

København: Høring om afviste asylansøgeres børn

25 jan 14:00 - 17:00

Bedsteforældre for Asyl holder høring i Fællessalen på Christiansborg om afviste asylansøgeres børn...Læs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der støtter udgivelsen af netavisen.

Støt via netbank eller MobilePay

Bidrag i januar 2018: 750 kroner
Bidrag i alt i 2018: 750 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller