Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Pædagogmedhjælper blev kaldt ”terrorist” af sin leder: Får godtgørelse på 5.000 kroner

13/09-17 12:40

Kategori: Chikane

En pædagogmedhjælper med et udenlandsk klingende navn er blevet tilkendt en godtgørelse på 5.000 kroner, fordi han af sin leder i et tilfælde blev omtalt som ”ham den sorte” eller ”ham den mørke” og i et andet tilfælde blev kaldt ”terrorist”. Ligebehandlingsnævnet har givet pædagogmedhjælperen medhold i, at han blev udsat for chikane på grund af sin hudfarve og etniske oprindelse, og derfor er han tilkendt en økonomisk godtgørelse på 5.000 kroner.

 

Af Bent Dahl Jensen

 

Sagen handler om en pædagogmedhjælper med et udenlandsk klingende navn, der følte sig krænket af sin leder ved to episoder i første halvdel af 2016. Pædagogmedarbejderen arbejder på en kommunal institution, hvor han har været ansat siden november 2012. Lederen blev ansat ved årsskiftet 2015/2016.

Ved den ene episode ledte lederen efter pædagogmedhjælperen, og lederen havde spurgt en af pædagogmedhjælperens kollegaer om, hvor han var, og i den forbindelse havde lederen omtalt ham som den ”sorte” eller den ”mørke”. Ved den anden episode havde lederen omtalt pædagogmedhjælperen som ”terrorist”.

 

Arbejdsgiveren skal sikre et chikanefrit arbejdsmiljø

Ligebehandlingsnævnet behandlede sagen på et møde den 15. juni 2017, og af referatet – som nu er offentliggjort på Retsinformation.dk – fremgår, at nævnet blandt andet har lagt vægt på, at lederen ”ikke har kunnet udelukke at have spurgt til klager som påstået … som ’ham den sorte’ eller ’ham den mørke’.”

I forhold til den anden episode er parterne enige om, at lederen over for pædagogmedhjælperen og den pædagogiske leder har omtalt pædagogmedhjælperen som ”terrorist”. Lederen har oplyst, at udtrykket ”terrorist” efter hans mening var en sjov bemærkning, der skulle ses i lyset af, at pædagogmedhjælperen afbrød et møde mellem ham og den pædagogiske leder.

”Særligt på baggrund af karakteren af udtalelsen i den anden episode, der var rettet mod klager, og som en anden overordnet overhørte, har klager påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han er blevet udsat for chikane med relation til sin hudfarve og etniske oprindelse,” skriver Ligebehandlingsnævnet.

Det oplyses videre, at der efter de to episoder blev holdt et møde, hvor pædagogmedhjælperen, hans tillidsrepræsentant og lederen deltog.

”Indklagede har på den baggrund betragtet sagen som håndteret og løst, og klager har også under sagens behandling for Ligebehandlingsnævnet anerkendt, at der er taget hånd om problemet.

Navnlig efter karakteren af udtalelsen i forbindelse med den anden episode og efter de øvrige oplysninger i sagen, herunder at udtalelserne blev fremsat af en af klagers overordnede, vurderer nævnet, at indklagede ikke har løftet bevisbyrden for, at indklagede i tilstrækkelig grad har sikret sig et chikanefrit arbejdsmiljø.

Klager får derfor medhold i klagen,” skriver Ligebehandlingsnævnet afsluttende om sin afgørelse i sagen.

 

Godtgørelse på 5.000 kroner

Ligebehandlingsnævnet tilkender på den baggrund pædagogmedhjælperen en godtgørelse, ”der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 5.000 kroner”.

”Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse. Nævnet har lagt særlig vægt på den måde, konflikten blev håndteret på,” skriver Ligebehandlingsnævnet.

 

Chikanefrit arbejdsmiljø
”Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af blandt andet hudfarve og etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (forskelsbehandlingsloven).
Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle lønmodtagere med hensyn til arbejdsvilkår.
Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når den optræder i relation til hudfarve eller etnisk oprindelse og finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.
Arbejdsgiver har pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed og er forpligtet til i rimeligt omfang at sikre sine ansatte mod chikane.”
Uddrag af Ligebehandlingsnævnets afgørelse

 

Læs mere

Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sag om pædagogmedhjælper, der blev omtalt som "terrorist" og "ham den sorte" eller "ham den mørke" – Retsinformation.dk 


Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

24 feb 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Sjælsmark: Demonstration ved Udrejsecenter Sjælsmark

25 feb 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Udrejsecenter Sjælsmark, Sjælsmarkvej 10, 2970...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

03 mar 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Støt Sameksistens.dk

Støt via netbank eller MobilePay

Bidrag i februar 2018: 750 kroner.
Bidrag i alt i 2018: 1.500 kroner.
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller