Om os  |  Nyhedsbrev  |  Støt  |  Foredrag  |  Kontakt

Nyt folketingsår: Mange stramninger på udlændingeområdet. Kun få lovforslag, der fremmer integrationen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) bebudede nye stramninger på udlændingeområdet i sin åbningstale i Folketinget den 3. oktober. (Foto: Folketingets TV)

04.10.2017 12:17

Kategori: Udlændingepolitik, Integration, Integrationsydelse, Familiesammenføring, Repatriering

”Regeringen vil fortsætte med at stramme udlændingepolitikken,” sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i sin tale tirsdag den 3. oktober ved indledningen af det nye folketingsår. Det mål afspejles tydeligt i det lovprogram, regeringen har fremlagt. Regeringens bebudede stramninger omfatter bl.a. en nedsættelse af integrationsydelsen, en ny ordning for kvoteflygtninge, stramning af reglerne for at få permanent ophold i Danmark og af reglerne for familiesammenføring.

 

Tekst & foto: Bent Dahl Jensen

Artiklen er senest opdateret 07-10-2017

 

Regeringen vil i alt fremsætte 23 lovforslag, der vedrører udlændingeområdet. 14 af dem er ændringer af udlændingeloven. To er ændringer af integrationsloven, og et er en ændring af repatrieringsloven. Desuden bliver der fremsat to lovforslag om indfødsret. De øvrige lovforslag indeholder ændringer af loven om aktiv socialpolitik og andre love.

Nedenfor gengives lovforslagene, som de præsenteres i regeringens lovprogram for 2017-2018.

 

Lovforslag af udlændinge- og integrationsministeren

 

Ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet)

Formålet med lovforslaget er at skærpe muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt modvirker afklaring af egen identitet. Forslaget er inspireret af tilsvarende norske regler og supplerer de gældende regler om bl.a. adgangen til at inddrage opholdstilladelser, der er opnået ved svig.

 

Ændring af udlændingeloven (Etablering af Nationalt ID-center)

Formålet med lovforslaget er at etablere Nationalt ID-center, der som et centralt ekspertorgan skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeområdet, ligesom myndigheden skal samle den ekspertise og de kompetencer, der i dag er spredt hos forskellige myndigheder. Nationalt ID-center forventes etableret 1. januar 2018. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om finansloven for 2017 mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.


To lovforslag om indfødsrets meddelelse
Lovforslagene vil indeholde forslag om, at et antal udlændinge erhverver dansk indfødsret. Der fremsættes to lovforslag. Det ene i efteråret 2017 og det andet i foråret 2018.

 

Ændring af integrationsloven (Forenkling og præciseringer af reglerne om fordeling af flygtninge og boligplacering)

Lovforslaget har til formål at følge op på drøftelser med KL om forenklinger af reglerne om fordeling af flygtninge mellem kommunerne og at foretage visse præciseringer af reglerne om boligplacering med henblik på at forebygge misbrug af boligplaceringsordningen.

 

Ændring af udlændingeloven m.v. (Videreførelse af adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed)

Start Up Denmark blev indført som en 3-årig forsøgsordning med aftalen om en reform af international rekruttering. Start Up ordningen trådte i kraft den 1. januar 2015 og udløber den 31. december 2017. Lovforslaget har til formål at videreføre adgangen til opholdstilladelse med henblik på at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og samtidig at justere ordningen på baggrund af de hidtidige erfaringer med ordningen.

 

Ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)

Formålet med lovforslaget er at bemyndige udlændinge- og integrationsministeren til at fastsætte det faktiske årlige antal kvoteflygtninge på baggrund af mere generelt formulerede kriterier, der giver rum for fortolkning, f.eks. antallet af asylansøgere og meddelte opholdstilladelser de forrige år, og hvordan de udlændinge, som allerede befinder sig i Danmark, er integrerede.

 

Ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn)

Med lovforslaget foreslås det at forlænge perioden for økonomisk sikkerhedsstillelse i ægtefællesammenføringssager samt at ophæve den særlige lette adgang til domstolsprøvelse i sager om familiesammenføring med børn.

 

Ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet)

Formålet med lovforslaget er at styrke kontrol- og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet. Lovforslaget skal medvirke til at sikre, at udlændinges konventionspas og fremmedpas ikke misbruges af andre personer, f.eks. ved udlån eller salg af dokumenterne, til at indrejse og opholde sig ulovligt her i landet. Med lovforslaget genindføres endvidere straf for overtrædelse af den oplysningspligt, der kan pålægges en reference eller en anden person, og reglerne om indrejseforbud ændres, så indrejseforbuddet fremover beregnes fra den faktiske udrejse.

 

Ændring af udlændingeloven (Indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere m.fl. og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager)

Lovforslaget har til formål at revidere visse regler om indkvartering af flygtninge og asylansøgere samt at justere reglerne om forsørgelsespligt over for flygtninge, hvis opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget.

 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg til danskbonus)

Lovforslaget har til formål yderligere at tilskynde modtagere af integrationsydelse til at tage et arbejde ved at nedsætte ydelsen med 3 pct. Herudover indeholder forslaget en omlægning af det nuværende dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere til en danskbonus til samme målgruppe samt til alle udlændinge under integrationsprogrammet, hvorved det direkte økonomiske incitament til at lære dansk fastholdes. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017.

 

Ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer)

Lovforslaget skal følge op på anbefalinger fra den arbejdsgruppe, der er nedsat som opfølgning på aftalen om bandepakke III mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017, og som skal undersøge mulighederne for i højere grad at udvise udlændinge, der deltager i rocker- og banderelaterede utryghedsskabende aktiviteter og kriminalitet.

 

Ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) (Ophævelse af revisionsbestemmelse)

Lovforslaget har til formål at udmønte revisionsbestemmelsen, der fremgår af lov nr. 153 fra februar 2015 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.).

 

Gennemførelse af den del af den reviderede Eurodac-forordning, som vedrører retshåndhævende myndigheders adgang til at søge i Eurodac-systemet

Lovforslaget har til formål at gennemføre de dele af den reviderede Eurodac-forordning, som vedrører sammenligning og videregivelse af fingeraftryksoplysninger i den centrale elektroniske database (Eurodac-systemet) med henblik på retshåndhævelse.

 

Ændring af udlændingeloven (Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer)

Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at udlændinge, der pensioneres efter et længerevarende forudgående ophold i Danmark som udsendte medarbejdere ved internationale organisationer omfattet af værtskabsaftaler i Danmark, kan fortsætte opholdet i Danmark efter endt ansættelse.

 

Ændring af lov om aktiv socialpolitik (Beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp)

Lovforslaget har til formål at indføre et beskæftigelseskrav for retten til at modtage uddannelses- og kontanthjælp, hvilket vil gøre det mindre attraktivt at komme til og blive i Danmark, hvis en udlænding ikke kan finde et arbejde, og styrke incitamentet til at komme i arbejde yderligere.

 

Ændring af udlændingeloven (Reform af ægtefællesammenføringsreglerne)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af ægtefællesammenføringsreglerne og i den forbindelse at søge at finde en løsning i forhold til de udlandsdanskere, der ikke kan vende tilbage til Danmark med deres udenlandske familie på grund af tilknytningskravet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016.

 

Ændring af udlændingeloven (Opfølgning på arbejdsgruppe nedsat med henblik på at hjælpe virksomhederne, så de ikke overtræder udlændingeloven m.v.)

Som opfølgning på aftalen om en reform af international rekruttering mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fra juni 2014 er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan arbejdsgivere kan hjælpes, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven. Med lovforslaget gennemføres de forslag fra den tværministerielle arbejdsgruppe, som kræver lovændringer. Herudover forventes lovforslaget bl.a. at indeholde forslag om en bødeforhøjelse for arbejdsgivere, som bevidst overtræder reglerne på området.

 

Ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) og lov om planlægning (Midlertidige opholdssteder til flygtninge) og udlændingeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.)

Lovforslaget vil indeholde en revision af reglerne om håndtering af flygtninge- og migrantsituationen, der blev vedtaget i november 2015, og som gav myndighederne en række nye redskaber for at håndtere en stigning i antallet af flygtning og migranter, som indrejser og opholder sig i Danmark, bl.a. fravigelse af planloven, optagelse af fingeraftryk til elektronisk adgangskontrol og adgang til at frihedsberøve asylansøgere med henblik på identitetsfastlæggelse. Lovforslaget vil endvidere indeholde en revision af reglerne om midlertidige opholdssteder til flygtninge, ligesom lovforslaget vil indeholde en mindre ændring af mulighederne for at fravige planloven i særlige tilfælde.

 

Ændring af repatrieringsloven (Styrkede incitamenter til at repatriere)

Formålet med lovforslaget er at styrke repatrieringsordningen ved at øge den økonomiske støtte hertil. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017.

 

Lovforslag af beskæftigelsesministeren

 

Ændring af lov om social pension og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Hurtigere udbetaling af opsat pension og skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension m.v. samt gennemførelse af levetidsindeksering af folkepensionsalder)

Lovforslaget har for det første til formål at ændre reglerne for opsat pension således, at pension, der opsættes, kan udbetales hurtigere og mere fleksibelt. Derudover strammes kravet til optjening af ret til fuld folkepension, fuld supplerende pensionsydelse (ældrecheck) og fuld førtidspension, og reglerne tilpasses, så der bliver en bedre sammenhæng med reglerne for folkepensionsalderen. Endvidere harmoniseres reglerne for flygtninges opgørelse af bopælstid ved tilkendelse af førtidspension med reglerne for danskere og andre udlændinge, der kommer til Danmark. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti fra juni 2017. Lovforslaget har for det andet til formål at ændre de gældende bestemmelser i ATP-loven om udskydelse af udbetaling af ATP-pension. Bestemmelserne foreslås i lyset af levetidsindekseringen af folkepensionsalderen, der blev indført med Velfærdsaftalen i 2006, ændret, så der anføres aldersgrænser, der kommer til at gælde i forhold til den til enhver tid gældende folkepensionsalder ifølge lov om social pension.

 

Lovforslag af undervisningsministeren

 

Ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Fleksible rammer for særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse tosprogede elever m.v.)

Formålet med lovforslaget er at gøre rammerne for de frie grundskolers særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede elever mere fleksible. Med lovforslaget bliver det muligt, at de frie grundskolers undervisning af visse tosprogede elever også kan ske som enkeltintegrerede elever i de ordinære klasser på skolerne.

 

Lovforslag af justitsministeren

 

Ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri)

Formålet med lovforslaget er at indsætte en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven. Med lovforslaget lægges der endvidere op til en generel forøgelse af straffen for indbrud begået i beboelse, hvor der under indbruddet har befundet sig personer i hjemmet, med en tredjedel i forhold til det gældende strafniveau. (Lovforslaget indebærer også en ændring af udlændingeloven, således at det bliver muligt at udvise udlændinge med ophold i Danmark, hvis de idømmes en frihedsstraf for indbrudstyveri, red.)

 

Læs mere

Lovprogram for 2017-2018 – Statsministeriet, 03-10-2017

Statsminister Lars Løkke Rasmussens åbningstale – Statsministeriet, 03-10-2017

Åbningen af Folketinget – Folketingets TV, 03-10-2017

V-regeringen planlægger stribevis af stramninger på udlændingeområdet – Sameksistens.dk, 04-10-2016

Regeringen vil stramme reglerne for permanent opholdstilladelse og familiesammenføring – Sameksistens.dk, 07-10-2015


Nyhedsbrev

Kalender

Odense: Demonstration på Grønttorvet

21 okt 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Sandholm: Demonstration ved Center Sandholm

22 okt 14:00 - 15:00

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer ved Center Sandholm, Sandholmgårdsvej 40, 3460 Birkerød. •...Læs mere

Odense: Demonstration på Grønttorvet

28 okt 10:00 - 11:00

Bedsteforældre for Asyl - Fyn demonstrerer på Grønttorvet i Odense. • Læs mereLæs mere

Følg Sameksistens.dk

 

Sameksistens.dk støttes af

TrygFonden, Region Hovedstaden støtter projektet om religionsfrihed.


Vi modtager ikke offentlig mediestøtte, og vi bringer ikke annoncer på Sameksistens.dk, derfor er vi taknemmelige for bidrag, der kan støtte udgivelsen af netavisen.

Tegn støtteabonnement
via netbank eller MobilePay

Bidrag i oktober 2017: 750 kroner
Bidrag i alt i 2017: 15.050 kroner
Mange tak for ethvert støttebidrag.

Til eftertanke

Alt det vi deler
Video fra TV2, 2017


Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind,
skuespiller