Om os  |  Nyhedsbrev  |  Annoncer  |  Støt  |  Kontakt

Blog

Tre møder - ét emne

26-03-2015: ”Når vi tør se hinanden som medmennesker, når vi tør tale med hinanden, tør vi også leve i samme områder. Det er ikke ufarligt. Vi kan ikke gardere os, så vi må passe så godt på hinanden, som vi kan, og med Dan Uzans fars ord gengælde ondskaben med godhed,” slutter lektor Marianne Olsen sin blog, der handler om teaterstykket ”Inden for murene”, et samråd i Folketinget og et møde med Bent Melchior.
Læs blogindlæg

   

Temaer

Irakiske flygtninge

Den ekstre-misti-ske gruppe ISIL's (også kaldet IS) fremmarch i Irak har sendt flere hundrede tusinde irakere på flugt.
Nyhedsarkiv


Syriske flygtninge

Den blodige konflikt i Syrien har sendt over tre millioner syrere på flugt til nabolandene.
Nyhedsarkiv
Ord til eftertanke

Ingen er anderledes.
Vi er alle forskellige.

Peter Mygind, skuespiller

 

Boganmeldelser

”En alvorlig opmuntring til magthaverne”


En sanselig rejse ind i migrantens bittersøde univers


Ny bog afliver stribevis af myter om muslimer


Bibelen læst med palæstinensiske øjne


 

Regeringen bebuder en række lovforslag på udlændinge- og integrationsområdet

Folketinget skal i den kommende folketingssamling blandt andet behandle flere forslag om indfødsret og statsborgerskab.

01.10.2013 14:47

Kategori: Udlændingepolitik, Sameksistens

En stramning af reglerne om humanitært ophold, mulighed for dobbelt statsborgerskab og nye kriterier for udvælgelsen af kvoteflygtninge. Det er nogle af de ændringer, regeringen vil fremlægge lovforslag om i den nye folketingssamling. Endvidere skal den nuværende indfødsretsprøve erstattes af en statsborgerskabsprøve, visumreglerne skal revideres, ligesom der fremsættes et lovforslag, der følger op på sommerens ændring af Dublin-forordningen.


Tekst & foto: Bent Dahl Jensen
Artiklen blev oprettet 01-10-2013 – 

Sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidts tale den 1. oktober ved åbningen af den nye folketingssamling fremlagde regeringen et 40-siders katalog over de lovforslag, der ventes fremsat i løbet af efteråret og foråret.

Nedenfor gengives de dele af lovprogrammet, der berører udlændinge- og integrationsområdet. Listen er opdelt efter den minister, der har ansvar for området.

 

Lovforslag på justitsministerens område

Ændring af udlændingeloven og kildeskatteloven
Lovforslaget vil indeholde forslag til forskellige ændringer af udlændingeloven, herunder om udvidet adgang til at samkøre udlændingemyndighedernes registre med CPR, BBR og indkomstregistret og om obligatorisk anvendelse af ansøgningsskemaer og digital selvbetjeningsløsning i forbindelse med forskellige ansøgninger på udlændingeområdet. Lovforslaget vil også indeholde forslag om, at en ansøgning om humanitær opholdstilladelse ikke skal tillægges opsættende virkning, alene fordi ansøgningen indgives inden et bestemt tidspunkt. Endvidere foreslås det bl.a. at overføre visse klagesager fra Justitsministeriet til Udlændingenævnet og at ændre Udlændingestyrelsens pligt til at iværksætte eftersøgning af uledsagede mindreårige udlændinges familie, således at styrelsen i stedet skal bistå med at iværksætte en eftersøgning.

Nye lovforslag på udlændingeområdet er sendt i høringSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Gennemførelse af den reviderede Dublin-forordning af 26. juni 2013
Lovforslaget har til formål at gennemføre de ændringer af Dublin-reglerne, som følger af Dublin III-forordningen af 26. juni 2013. Ændringerne indebærer bl.a., at en asylansøger fremover skal kunne indbringe sager om overførsel efter Dublin-forordningen for en domstol eller et domstolslignende organ, og at sådanne klager skal kunne tillægges opsættende virkning.

Nye lovforslag på udlændingeområdet er sendt i høringSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Revision af visumreglerne mv.
Regeringen nedsatte i marts 2012 en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for erhvervslivet, som skulle overveje mulighederne for at ændre de danske visumregler med henblik på at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv. Lovforslaget følger op på dette arbejde og vil bl.a. indeholde forslag om ændring af kompetencefordelingen mellem myndighederne på visumområdet, definitionen af tre måneders visumophold og karens i visumsager.

Det bliver lettere for erhvervsfolk og turister at få visum til DanmarkSameksistens.dk, 23-08-2013

 

Lov om statsborgerskabsprøve
Lovforslaget vil indeholde bemyndigelse til, at justitsministeren efter forhandling med undervisningsministeren kan etablere en statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. Samtidig ophæves lov om indfødsretsprøve. Forslaget følger op på den politiske aftale om indfødsret, som blev indgået i maj 2013 mellem regeringspartierne og EL. Forslaget følger også op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Lovforslag om ny statsborgerskabsprøve sendt i høringSameksistens.dk, 13-07-2013

 

Gennemførelse af udsendelsesdirektivet
Lovforslaget har til formål at justere udlændingeloven på baggrund af bemærkninger fra EU-Kommissionen om implementeringen af udsendelsesdirektivet.

 

Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark mv.
Lovforslaget indebærer, at der skabes en lettere adgang til statsborgerskab for unge, som er født og opvokset i Danmark. Lovforslaget indebærer også, at et barn født i udlandet – uafhængigt af om det er født inden for eller uden for ægteskab – erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Forslaget følger bl.a. op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Dobbelt statsborgerskab mv.
Regeringen nedsatte i december 2012 en tværministeriel arbejdsgruppe under Justitsministeriet vedrørende nye regler om dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget følger op på dette arbejde og forventes at indeholde forslag om en øget accept af dobbelt statsborgerskab. Lovforslaget forventes endvidere at indeholde forslag om indførelse af en overgangsordning for borgere, der tidligere har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af statsborgerskab i et andet land. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Inkorporering af visse internationale konventioner om menneskerettigheder
Regeringen nedsatte i december 2012 et sagkyndigt udvalg om inkorporering mv. på menneskeretsområdet. Udvalget forventes at afgive betænkning i sidste halvdel af 2013. Der kan afhængigt af udvalgets anbefalinger blive tale om at fremsætte lovforslag på området.

 

Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge
Forslaget vedrører kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge især således, at integrationsparathed ikke indgår i forbindelse med udvælgelse af kvoteflygtninge. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

Kriterierne for udvælgelsen af kvoteflygtninge bliver ændret i næste folketingssamlingSameksistens.dk, 12-09-2013

 

Lovforslag om indfødsrets meddelelse
Der fremsættes lovforslag i henholdsvis oktober 2013 og april 2014 om, at et antal udlændinge får dansk indfødsret.

 

Lovforslag på social-, børne- og integrationsministerens område

Rådgivning og handleplaner til voksne udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter
Formålet med forslaget er at yde hjælp til personer over 18 år, der har været udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter, i form af en koordineret indsats, der både kan hjælpe den pågældende til umiddelbar sikkerhed og sikre en fremadrettet rehabiliteringsindsats. Lovforslaget følger op på et element i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter fra juli 2012. Forslaget følger også op på aftalerne om satspuljen for 2012.

 

Ændring af repatrieringsloven
Lovforslaget indebærer, at den midlertidige ordning med forhøjet hjælp til repatriering og supplerende reintegrationsbistand, der blev gennemført i 2010, bliver permanentgjort. Lovforslaget indeholder herudover visse andre justeringer. Forslaget fremsættes på baggrund af en revisionsbestemmelse.

Regeringen vil ændre i repatrieringsordningen for flygtninge og indvandrere, som ønsker at vende tilbage til deres hjemlandSameksistens.dk, 27-08-2013

 

Styrkelse af Rådet for Etniske Minoriteter
Formålet med lovforslaget er at styrke Rådet for Etniske Minoriteter ved justeringer af udpegningsprocedurer mv.

 

Lovforslag på beskæftigelsesministerens område

International rekruttering mv.
Lovforslaget vedrører en række initiativer med henblik på at forbedre vilkårene for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen har nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe som grundlag for udarbejdelsen af lovforslaget. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fra oktober 2011.

 

Lovforslag på boligområdet (Ministeren for by, bolig og landdistrikter)

Ny identifikation af ghettoområder og videregivelse af oplysninger om lejere
Lovforslaget indebærer, at de gældende kriterier for ghettoområder suppleres med to nye kriterier vedrørende henholdsvis uddannelse og indkomst. Forslaget vedrører endvidere øgede muligheder for at udveksle og videregive oplysninger om lejere. Forslaget følger op på den politiske aftale om nye kriterier for særligt udsatte boligområder mellem regeringen, LA og KF fra juni 2013.

 

Lovforslag på uddannelsesområdet (Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser)

Støtte til uddannelse i udlandet
Lovforslaget ændrer reglerne om statens uddannelsesstøtte (SU) og specialpædagogisk støtte (SPS) til uddannelser i udlandet. Kravet om 2 års ophold i Danmark inden for de sidste 10 år suppleres, så også studerende med anden faktisk og reel tilknytning til Danmark kan få SU og SPS.

 

Lovforslag på skatteministerens område

Ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Regeringen har på baggrund af en henvendelse fra EU-Kommissionen og efter en grundig vurdering af sagen meddelt Kommissionen, at det ikke er muligt at opretholde kravet om en vis beskæftigelses- eller bopælsperiode i Danmark (optjeningsprincippet) over for EU/EØS-borgere. På denne baggrund foreslås det at ændre børne- og ungeydelsesloven og børnetilskudsloven for så vidt angår optjeningsprincippet.

 

Læs mere

Regeringens lovprogram for 2013-2014 – Statsministeriet.dk, 01-10-2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts ens åbningstale – Statsministeriet.dk, 01-10-2013

 

 


John

04-04-14 03:44

/ Mit indtryk er desve6rre at der har ve6ret en for stor frlhetesd fra vellf8nnede federe over at fe5 kriminelle folk ind. Der har pe5 et tidspunkt ve6ret tale om massiv indvandring og familiesammenff8ring, som der heldigvis var nogle politikere der turde se6tte en stopper for pe5 et tidspunkt. Det er ikke til at komme udenom at muslimer (og dermed os andre ogse5) har et befolkningsproblem. Jeg angriber ikke deres religion som se5dan, men den me5de dem der forvalter og fortolker religionen efter eget forgodtbefindende forhindrer ff8dselskontrol. Det er et problem i sig selv uanset hvilken hudfarve man har og hvilken religion man siger man har. Jeg synes vi skal kunne tage e6gte flygtninge ind men vi er ogse5 kun se5 mange brede skuldre til at tage flere ind, ff8r vi ogse5 braser sammen, se5 der er ogse5 gre6nser der. I dag tror jeg mere vi braser sammen helt af os selv, dog. Indvandring af muslimer er dog virkeligt problematisk og systematisk, hvilket er grunden til at der blev lavet regler om at undge5 familiesammenff8ring. Det er se5 midlertidigt ge5et udover en del unge danskere der har fundet en partner udenlands, men det er jo ulovligt at skrive at det er bestemte lande og religioner, der er problemet. Hvilket det jo i virkeligheden er. Det kan vi simpelthen ikke holde til i Danmark. Jeg har passet psykiatriske patienter pe5 en lukket afdeling og har mf8dt en enkelt torturramt fra Mellemf8sten. Mit hjerte blf8der for ham. Det er bare ikke dem jeg ser ellers. Mellemf8sten burde ve6re nf8dt til at fe5 lf8st deres egne problemer med overbefolkning af deres egne pga egne overbevisninger. De er ligeglade med os, men vi har ansat vellf8nnede nikkedukker, der sidder og fe5r lf8n og pension for at finansiere deres liv og bolig i DK samt ferier i Mellemf8sten. Det har vi haft re5d til. Det har vi ikke mere. Hvis EL fe5r magten tager de dog sig re5d til mere og de har jo ogse5 gerne islamistiske ekstremister som Asmaa Abdol-Hamid, som sikkert af hjerte er hf8jreflf8jsekstremist, men ekstremister mf8der hinanden i rf8ven.


Monu

04-04-14 12:56

Linket, som der refereres til, har ff8lgende <a href="http://mkjlmalldxw.com">inohdld</a>:Gesetz zur Umstellung der TapuszurfcckgenommenWie bei so vielen Gesetzese4nderungen in der Tfcrkei, die die Verwaltungbetreffen, ist es nicht schlecht, einfach erst einmal abzuwarten, ob diese nicht wieder zurfcckgezogen werden. So kam es jetzt auch mit dem Gesetzzur Umstellung der Tapus (Grundbuchauszfcge), bei dem es darum ging,dass das „Kat irtifikati“ (Anwartschaft auf Anteilseigentum) auf das „Katmfclkiyeti“ (echtes Anteilseigentum) umgestellt werden mfcsse und zwargemeinschaftlich von der Hausgemeinschaft durch den Verwalter.Ob es daran lag, dass sich diese Vorschrift sehr schnell als undurchffchrbar erwies und das nicht nur in Anlagen, wo ein Grodfteil der Wohnungen nur als Ferienwohnung genutzt wird und die Eigentfcmer dementsprechend niemals all gleichzeitiganwesend sind oder was der tatse4chliche Grund war, ist nicht bekannt. Tatsache ist: Das Gesetz zur Umstellung der Wohnungs-Tapu’s wurde von der Regierung zurfcckgezogen, dies gab der Ausle4nderbeirat der Stadt Alanya nun bekannt. Es steht jedoch jedem einzelnen Eigentfcmer frei, eine Umstellung beim Tapu- Amt zu beantragen. Die Kosten hierffcr kf6nnen mit dem Tapu-Amt vereinbart werden. Sie sollten dort allerdings 50.- TL nicht fcberschreiten. Wir weisen aber darauf hin, dass es zu mpfehlenist, die Unterlagen zum eigenen Objekt genauestens zu fcberprfcfen. Steht im Tapu noch das „kat irtifikati“, also die Anwartschaft auf Anteilseigentum, ist es mf6glich, dass Ihre Immobilie auch kein ISKAN (Wohnberechtigung) besitzt. Solange das Objekt nicht vere4ussert werden soll, ist dies meist kein Problem. Sobald es aber verkauft oder fcbertragen werden soll, wird es problematisch.Viele Makler nehmen Objekte ohne Iskan gar nicht mehr an – manchmal auch diejenigen, die sie selbst ohne Iskan verkauft haben . Martina Yaman


Cewe

05-04-14 05:26

Indle6g fra Bent Mf8llegaard, Okyanus1, Dermirtas:Hej Jens.Tak for din fortsatte iatsnds med de fe6lles nyheder. Vedr. Kent har jeg flere gange forsf8gt at fe5 kontakt til ham, fordi vi netop har ve6ret meget obs pe5 lf8nninger til viserve6rt og anden personale. Jeg har imidlertid aldrig hf8rt noget fra Kent !Jeg sender dig lige vedlagte info mail fra Al-active som jeg generelt har haft stor gavn af at abonnere pe5.Beme6rk specielt afsnittet vedr. stop af Tapu-processen udfra tidligere angivne retningslinjer.Fortsat god weekend.vh Bent - Forwarded message -From: Date: 2009/10/31Subject: Al-Active Newsletter month November 2009To: bb Stop of the law of the Tapu paraphraseThe Turkish government has stop the law for the paraphrase of the Tapus. The government had decided to let circumscribe the Tapus of Kat Irtifaki (bar on portion property) on Kat Mfclkiyeti (real portion property).By the implementation of the law it was found out that it was not possible to carry out these paraphrases together with the whole household.Now it stays empty to every owner to let circumscribe his Tapu. For the paraphrase on Kat Mfclkiyet becomes the Iskan (residential authorisation) is to be shown anyway. http://hebhydnued.com [url=http://edezwrnkitb.com]edezwrnkitb[/url] [link=http://jhcxptgmk.com]jhcxptgmk[/link]
Kalender

Links

Links til foreninger, myndigheder og organisationer på flygtninge-, integrations- og udlændingeområdet. Medier.
Politiske partier og Folketinget.
Trossamfund og religiøse foreninger.
Kulturelle foreninger, organisationer mv.
Oversigt over links
 

Rådgivning

Her finder du links til organisationer, der rådgiver udlændinge om asyl, familiesammenføring, opholdsregler mv.
Se liste